Energetický posudek

//Energetický posudek
Energetický posudek 2015-01-21T20:22:32+00:00

Energetický posudek

Energetický posudek navazuje na Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a je komplexním rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti nemovitosti, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic. Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost vypracovat Energetický posudek současně s Průkazem energetické náročnosti budovy v případě budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW a také při projektech snižování energetické náročnosti budov.

Obsah Energetického posudku domu:

  •  informace pro proces rozhodování o snížení energetické náročnosti budovy a její optimalizaci
  •  možnost individuální volby kvality a rozsahu stavebních opatření
  • 2x zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) (stávající stav, stav po stavebních úpravách)

 

Informace o:

  • ovlivnění spotřeby energie
  • návratnosti investic
  • spotřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k rozsahu a cenám částečných a celkových stavebních opatření
  • součiniteli prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených a zvolených)
  • skladbě konstrukcí – tloušťky tepelných izolací odpovídajících normovým požadavkům
  • nákladech na vytápění v závislosti na zdroji vytápění

 

Rodinných domů a ostatních menších budov se tento bod netýká. Týká se pouze objektů, které mají instalovaný výkon více než 200 kW. V případě stavebního řízení u budov s menším instalovaným výkonem je třeba pouze průkaz energetické náročnosti. U budov většího rozsahu bude průkaz energetické náročnosti doplněn o energetický posudek.

Kdo energetický posudek vyhotoví?

Posudek může vyhotovit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického auditu a energetického posudku. Energetický posudek tedy nemůže automaticky zpracovávat energetický specialista, který má oprávnění na zpracování průkazů.